...

تمام خاطره هایم
برایه گرم شدن
در سرمایه تنهایی
سوخت

/ 1 نظر / 3 بازدید
M!na khanum . ojel khanum :D

اینگونه به من خیره نشو نگاهت را عاشقانه تنگ نکن همچو سوخته دلان آه نکش سنگدلم نخوان خود را دلباخته ام ندان تیغ به هستی ات میکشی که عاشقی ؟ نه سد به راهم میبندی که عاشقی ؟ نه *** هیچ شبی تا سحر ستاره شمردی؟ زندگی کردی و زنده نبودی؟ هر خاطره را صد بال و پر دادی؟ بی آنکه بخواهی در گذشته ماندی؟ هیچوقت بیگناه گنه کار بودی؟ مقصر نبودی و پشیمان بودی؟ چشم به جاده ی بارانی دوختی؟ بی مقصد بودی و بی هدف رفتی؟ *** تو فقط عاشق فصل سرد و سیگاری آهنگ غمگین ، بت خیالی عالم مستی و فراموشی درد تکرار قصه ی عشق پوشالی [ماچ]