من امروز تازه فهميدم
چه دروغگوي بزرگيم

بهت گفتم كه
يه فلب دارم
كه مي تونه همرو دوست داشته باشه
دروغ گفتم
چون ديگه ندارم

اگه بهت گفتم
طاقت ديدنه اشكاتو ندارم
دروغ گفتم
چون دارم

تا حالا بهت گفتم
كه شبا تا صبح
بالشمو خيس ميكنم
كه تو بياي تو خوابم
دروغ گفتم
چون نمي خوام

بهت گفته بودم كه
جرئت شكستنه دلت ندارم
دروغ گفتم

حالا نمي خواد زياد ازم بترسي
چون همه اينا كه گفتم
دروغ گفتم

/ 0 نظر / 2 بازدید