آقاي راننده تندتر برو
آخه اون گفت که زود ازجلو چشاش دور شم
آقاي راننده يجوري برو که من رو نبينه
آخه نمي خوام فکر کنه هنوزم مي خوام مزاحمش بشم
اما نه برگرد آخه قلبمو پيشش جا گذاشتم
اوه نه.........لعنتي
گمش کردم
ديگه نمي تونم پيداش کنم
آقاي راننده تو مي دوني
جاي خالي قلبو
چجوري ميشه پر کرد

/ 0 نظر / 3 بازدید