منو ببخشید
ولی من مجبورم همه پلای پشت سرم رو خراب کنم
آخه دیگه هیچ پلی جلوم ندارم
دیگه هیچ آرزویی ندارم که بخوام بهش برسم
من تو این جزیره تنهای تنهام

/ 1 نظر / 2 بازدید
shole

دیگه نمی زارن تنها باشی تنها بودن یه رویا شده